Vedtekter

§ 1 Navn

Stiftelsens navn er Norsk Ryggmargsskadeforskning Stiftelse.

§ 2 Formål

Stiftelsens formål er å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak for behandlinger og rehabilitering av ryggmargsskader. Stiftelsen kan ta imot gaver og bidrag til samme formål.

§ 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital (egenkapital) er NOK 100 000,-

§ 4 Stiftelsens styre

Stiftelsens styre består av fra 5 til 8 medlemmer. Sunnaas sykehus HF nominerer 1 medlem. Haukeland universitetssykehus spinalenhet nominerer 1 medlem. St. Olavs Hospital avd. for ryggmargsskader nominerer 1 medlem. Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo nominerer 1 medlem. Rikshospitalet Oslo Universitetssykehus Nevrokirurgisk avd. nominerer 1 medlem. Landsforeningen for Ryggmargsskadde har rett til å nominere 2 medlemmer. Hver av partene oppnevner hver sine vararepresentanter.

Navn på organ som skal utpeke styremedlemmer er Landsforeningen for Ryggmargsskadde hovedstyre.

Styrets leder velges/utpekes av Landsforeningen for Ryggmargsskadde hovedstyre.

Stiftelsens styre kan opprette rådgivende organ til støtte for sitt arbeid.

Stiftelsens styre velges for 4 – fire – år. Ref. stiftelsesloven § 28.

§ 5 Styrets oppgaver

Styret forestår stiftelsens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.

Styret skal gi Stiftelsestilsynet slik melding som nevnt i stiftelsesloven. Styret skal hvert år sørge for utarbeidelse av årsoppgjør og årsberetning for stiftelsen.

Styret kan ansette forretningsfører og beregne seg godtgjørelse for sitt arbeide.

§ 6 Styrets møter

Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.

Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 Disponering av stiftelsens midler

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten for en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§ 8 Revisjon

Stiftelsen kan benytte autorisert regnskapsfører. Det skal benyttes statsautorisert revisor.

Regnskap og revisjon skal utføres på den måte stiftelsesloven fastsetter. Det skal utøves god regnskapsskikk og regnskapslovens regler skal følges. Revisjon skal gjennomføres i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk.

§ 9 Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i stiftelsens styre og med samtykke fra:

Landsforeningen for Ryggmargsskadde.

Under ingen omstendigheter kan stiftelsens formål endres.

§ 10 Omdanning/opphevelse

Omdanning, opphevelse, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i stiftelsens styre og med samtykke fra Landsforeningen for Ryggmargsskadde.

Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Lov om stiftelser (stiftelsesloven).

Ved eventuell oppløsning av stiftelsen skal stiftelsens grunnkapital og midler benyttes i henhold til stiftelsens formål.

Dette punkt 10 kan bare endres med offentlig samtykke etter bestemmelsene i Lov om stiftelser (stiftelsesloven).

Særrettigheter for oppretteren Landsforeningen for Ryggmargsskadde er angitt i dette stiftelsesdokumentet.

 09. februar 2014